Bradford, West Yorkshire, 1972-5 # 1

Previous
Bradford_23_v.2