Bradford, West Yorkshire, 1972-5 # 1

Bradford_23_v.2